Volume 3 (2017)

2016 2nd International Seminar on Social Science and Humanistic Education (SSHE 2016)

Osaka, Japan, December 15-16, 2016

Editors
Xiantang Li, Nankai University, China
Qinmei Xu, Zhengjiang University, China
Yansong Li, Nanjing University, China

 

00001

Published online:  1 June, 2017
PDF (63KB)
Social science

01001

01002

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01002
PDF (1,597KB)

01003

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01003
PDF (1,716KB)

01004

Chengshun Song, Xianpeng Zhou, Pingfan Liao & Xinli Ke
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01004
PDF (1,541KB)

01005

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01005
PDF (2,095KB)

01006

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01006
PDF (1,667KB)

01007

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01007
PDF (1,796KB)

01008

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01008
PDF (2,372KB)

01009

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01009
PDF (1,806KB)

01010

Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.01010
PDF (2,022KB)
Humanistic education

02001

Ying Lv
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02001
PDF (2,301KB)

02002

Qin Fu
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02002
PDF (1,765KB)

02003

Lihua Han
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02003
PDF (1,649KB)

02004

Lan Yang
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02004
PDF (1,914KB)

02005

Youfeng Wang
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02005
PDF (1,565KB)

02006

Lianlian Guo
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02006
PDF (1,892KB)

02007

Jin Zhang
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02007
PDF (1,787KB)

02008

Laimin Zhang
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02008
PDF (1,750KB)

02009

Yanyuan Bai
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02009
PDF (1,700KB)

02010

Haijun Wang
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02010
PDF (1,579KB)

02011

Lihua Han
Published online: 1 June, 2017
DOI: https://doi.org/10.24104/rmhe/2017.03.02011
PDF (1,907KB)